Menu

Gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam, KvK te Amsterdam 88912051

Beleid Bureau Neerland

Bureau Neerland is een Vennootschap Onder Firma (VOF), opgericht in 2023. Bureau Neerland houdt zich bezig met onderstaande werkzaamheden.

Bureau Neerland biedt mensen en organisaties op persoonlijk en professioneel niveau ondersteuning door middel van advisering, begeleiding, opleiding en training. Leren en uitvoeren staan centraal. Dit alles gebeurt in korte of lange trajecten, in grote of kleine groepen of individueel. In Nederland of daarbuiten.

De manier van werken kan worden omschreven als betrokken en in verbinding met de mensen, de vraag, de omgeving en het gewenste resultaat. De praktische aanpak, ondersteund door theorie en ervaringsmogelijkheden is kenmerkend. Uitgangspunt is een omgeving te creëren waarbinnen men voorbij interne en externe belemmeringen de essentie van de vraag kan uitwerken en plek kan geven om dit vervolgens in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. De autonomie van alle betrokkenen is een voorwaarde die centraal staat binnen de uitvoering van alle werkzaamheden door Bureau Neerland.

Wij werken binnen zeer uiteenlopende organisaties (binnen profit en non-profit sectoren) en in alle functiegebieden aan organisatieontwikkeling, managementontwikkeling, visieontwikkeling, cultuurverandering, gedragsverandering, loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

De volgende algemene voorwaarden gelden bij alle zakelijke interacties met Bureau Neerland.

I. Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten overeengekomen tussen Bureau Neerland en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgevers gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door Bureau Neerland van toepassing verklaard zijn.
 2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Bureau Neerland gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

II. Aanbiedingen, totstandkoming, opzegging en einde van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Bureau Neerland zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht tijdig heeft verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Bureau Neerland betrokken (zullen) zijn of worden.
 2. Alle aanbiedingen zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Bureau Neerland is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaardingen hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd (dit kan ook gebeuren door het ondertekenen van een overeenkomst opgemaakt door Bureau Neerland) of dit binnen 30 dagen wordt bevestigd door Bureau Neerland. Wij zijn te allen tijde bereid om met de wederpartij in gesprek te gaan over de inhoud van de aanbieding.
 3. De bedragen, genoemd in de aanbiedingen, zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Bureau Neerland pas bindend wanneer zij door haar schriftelijk zijn aanvaard (dit kan gebeuren door het ondertekenen van een overeenkomst gemaakt door Bureau Neerland). De opdrachtgever is echter door zijn aanbieding, inschrijving per mail of anderszins, opdracht c.q. acceptatie van een aanbieding gebonden. Zij gelden als onherroepelijk aanbod.
 4. Bureau Neerland is gerechtigd altijd een overeenkomst te doen eindigen door (tussentijdse) opzegging, zonder inachtneming van een opzegtermijn, om wat voor redenen dan ook.
 5. De door Bureau Neerland geleden schade waarvoor de opdrachtgever in geval van onregelmatige opzegging aansprakelijk is, bedraagt ten minste het volledige honorarium (zonder korting voor besparingen wegens het voortijdige einde) dat Bureau Neerland zou hebben genoten indien de onregelmatige opzegging niet zou hebben plaatsgehad, en ook alle ten gevolge van de overeenkomst door Bureau Neerland gemaakte kosten. Hier worden ook de reserveringstijd en reserveringskosten (waaronder ook locatiekosten en inhuurkosten derden) bedoeld bij het te laat opzeggen van de opdracht door de opdrachtgever.
 6. Indien een overeenkomst door opzegging door Bureau Neerland of door onregelmatige opzegging door de opdrachtgever eindigt, is de opdrachtgever gehouden de reeds verleende diensten volledig te honoreren en ten gevolge van de overeenkomst door Bureau Neerland gemaakte kosten te vergoeden.
 7. Bij aanmelding geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen. Hierna is de aanmelding geldig. Aanmelder kan organisatie zijn die een aanmelding doet voor medewerker, medewerker rechtstreeks, individu, particulier. De persoon die de aanmelding verricht wordt gezien als de officiële opdrachtgever, anders dient dat bij aanmelding bekend worden gemaakt.
 8. Bij afzegging van (coachings-) afspraak binnen 48 uur voor aanvang, zal deze in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor gesprekken die vallen binnen een traject. Er zal dan een gesprek binnen het totaal worden afgeschreven.

Voor workshops, trainingen, lezingen en opleidingen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals onder omschreven.

III. Uitvoering en omvang van de opdracht

 1. Bureau Neerland zal de door haar te verrichten diensten, volgens de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij is vrij in de keuze van de wijze van uitvoering.
 2. Bureau Neerland geeft aan welke trainers/adviseurs ingezet worden. Bureau Neerland zal in overleg met de opdrachtgever de samenstelling wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Bureau Neerland is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden en/of te doen verrichten door (al dan niet bij haar in dienst zijnde) derden.
 3. De opdracht wordt geacht bovendien in te sluiten alle diensten, verleend door Bureau Neerland ingeschakelde derden en daarmee gemoeide kosten, welke naar het oordeel van Bureau Neerland nodig of bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzingen. Alle wijzigingen in de aard en omvang van werk, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van Bureau Neerland, evenals de mogelijke gevolgen daarvan voor de kosten van de werkzaamheden, worden door de opdrachtgever en Bureau Neerland overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Werkzaamheden volgens de gewijzigde opdracht zullen pas aanvangen na de schriftelijke bevestiging.

IV. Activiteiten trainingen en workshops

Open inschrijvingen gaan door op het moment dat zich minimaal 8 deelnemers hebben aangemeld. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging en intakeformulier. Bij annulering door Bureau Neerland wordt per omgaande eventueel reeds betaald trainingsgeld teruggestort. Bij annulering van de deelname aan een training kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemers laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. Mocht een opdrachtgever om welke reden dan ook, de deelname wensen af te zeggen, gelden de volgende regels; annulering tot een maand voor de aanvangsdatum: 0% van de aan de training gebonden kosten zijn verschuldigd. Annulering tussen een maand en veertien dagen voor de aanvangsdatum: 50% van de kosten die zijn verschuldigd. Annulering binnen veertien dagen voor aanvangsdatum: 100% van de kosten inclusief de eventuele verblijfskosten die zijn verschuldigd. Bureau Neerland is gerechtigd om in geval van ontstentenis van een ingeplande trainer een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen voor rekening van Bureau Neerland. Andere kosten zijn niet op Bureau Neerland verhaalbaar.

V. Vertrouwelijkheid

 1. Over vertrouwelijke gegevens, administratie, informatie etc. van de opdrachtgever zal Bureau Neerland geheimhouding bewaren en geen mededeling doen aan derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, tenzij dit voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden noodzakelijk of bevorderlijk is.
 2. Bureau Neerland is niet meer verplicht tot enige geheimhouding en behoudt zich verder alle rechten voor, indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet
 3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Bureau Neerland aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Bureau Neerland, haar werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

VI. Adviezen, informatie etc.

Alle adviezen, informatie, mededelingen, etc. worden zo zorgvuldig mogelijk (af)gegeven, respectievelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten en afwijkingen – inclusief die in prospectussen, folders, catalogi, advertenties en artikelen – is Bureau Neerland niet aansprakelijk.

VII. Bescherming van rechten

Op alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot van Bureau Neerland afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, ontwerpen, programma’s, systemen, werkwijzen etc. wordt en/of blijft uitsluitend Bureau Neerland rechthebbende, ook al heeft de opdrachtgever een aandeel in de totstandkoming daarvan gehad of zijn aan de opdrachtgever voor de vervaardiging of het gebruik daarvan kosten in rekening gebracht.

De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bureau Neerland voorbehouden.

VIII. Gegevens opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht Bureau Neerland nauwkeurig, tijdig en in de benodigde vorm de gegevens, documentatie etc. te verschaffen, die naar de mening van Bureau Neerland voor de uitvoering van de opdracht nodig of bevorderlijk zijn.

IX. Uitvoeringsduur

Door Bureau Neerland opgegeven tijden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering. Deze tijden gaan in na ontvangst van de gegevens van de opdrachtgever zoals genoemd. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming of opschorting van enig voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

X. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Bureau Neerland zal naar beste weten en kunnen de haar verstrekte opdracht uitvoeren. Bureau Neerland is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bureau Neerland van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het geven van de opdracht de opdrachtgever mag vertrouwen.
 2. De aansprakelijkheid van Bureau Neerland is beperkt tot nakoming van de in de vorige onderdelen omschreven verplichtingen. Bureau Neerland is nimmer aansprakelijk voor enige, direct of indirect, door de opdrachtgever geleden schade.
 3. Indien Bureau Neerland, niettegenstaande het voorgaande, om welke reden dan ook, gehouden zou zijn enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het honorarium voor de werkzaamheden, waarvan de gebrekkige uitvoering de grond vormt van de aansprakelijkheid. Op het moment dat deze gedekt wordt door een aansprakelijkheidsverzekering van Bureau Neerland is de uitbetaling beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. In afwijking wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Bureau Neerland vervalt, indien de opdrachtgever enige, uit de met Bureau Neerland gesloten overeenkomst voortvloeiende, verplichting niet nakomt.
 5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Bureau Neerland kunnen worden tegengeworpen, kan Bureau Neerland ook aan de opdrachtgever tegenwerpen.
 6. Alle weermiddelen, die Bureau Neerland aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, ter afwering of beperking van haar aansprakelijkheid, kan ontlenen, kunnen – indien Bureau Neerland dit wenst – door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tegenover de opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Neerland, haar personeel en door of vanwege haar werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade, ontstaan door of verband houdende met de uitvoering van de opdracht.
 8. Bureau Neerland is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, of welke ander schade dan ook welke voor wederpartij en/of derden ontstaan. In geval van aansprakelijkheid van Bureau Neerland is deze aansprakelijkheid begrensd tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bureau Neerland daadwerkelijk wordt uitbetaald.

XI. Reclames

 1. Elke aanspraak tegen Bureau Neerland over enige handeling vervalt, indien de opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft gereclameerd binnen zeven dagen nadat de handeling aan de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn en uiterlijk binnen zeven dagen na declaratiedatum. Dit moet gebeuren met redenen omkleed gericht aan de directie van Bureau Neerland. De directie is gehouden binnen dertig dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klachten en eventueel gevraagde voorzieningen voor zover de directie die aangewezen achtte te treffen. Desgewenst zal de directie de klager in de gelegenheid stellen te worden gehoord.
 2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op, noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening.
 3. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Bureau Neerland uitsluitend gehouden tot aanpassing van het bedrag van haar declaratie of het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, dit ter keuze van Bureau Neerland. Bureau Neerland is gerechtigd op een door haar gemaakte keuze later terug te komen.

XII. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau Neerland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Neerland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen vallen hieronder en werkstakingen van derden. Onverwachte ziekte wordt hier ook onder verstaan.

Bureau Neerland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere nakoming) verhindert, intreedt nadat Bureau Neerland haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Bureau Neerland opgeschort. Indien de periode waarin voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof aan afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

XIII. Declaratiebedrag: honorarium en kosten

 1. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Bureau Neerland, zoals die gelden op het moment van dienstverlening. Voorbereidingstijd, telefoonkosten, kosten derden, locatiekosten, reiskosten en reistijd kunnen door Bureau Neerland volledig in rekening worden gebracht. Indien Bureau Neerland een vast uurtarief of honorarium is overeengekomen is Bureau Neerland niettemin gerechtigd tot verhoging hiervan. Tevens mogen prijsstijgingen worden doorberekend, indien Bureau Neerland kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben voorgedaan.
 2. Naast het honorarium kunnen alle door Bureau Neerland in het kader van de opdracht gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder deze kosten vallen onder meer kosten van de te verwerken materialen, vervoer- en verzendkosten en alle aan, ten gevolge van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde, derden te betalen vergoedingen en kosten.
 3. Indien na het aanvaarden van de opdracht door Bureau Neerland in de vastgestelde verwerkingsmethoden wijzigingen dienen te worden verricht, is Bureau Neerland gerechtigd de daaraan verbonden kosten, ook in geval een vast declaratiebedrag is overeengekomen, extra in rekening te brengen. Bureau Neerland meldt één en ander aan de opdrachtgever.
 4. Naast honorarium, kosten etc. wordt te allen tijde BTW in rekening gebracht volgens de wettelijke voorschriften.

XIV. Betaling

 1. Kosten op basis van de aanbieding worden per fase/onderdeel gedurende het traject gefactureerd. Totaalafrekening vindt plaats aan het einde van het traject. Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na de op de declaratie vermelde datum, zonder enige aftrek.
 2. Indien de opdrachtgever enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is hij daarover met ingang van de datum waarop hij in gebreke is aan Bureau Neerland een rente verschuldigd ten hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Indien de opdrachtgever met een door hem aan Bureau Neerland verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die Bureau Neerland op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van alle vorderingen van Bureau Neerland een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
 4. De opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,00 te bedragen. Indien Bureau Neerland aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze dus ook voor vergoeding in aanmerking.
 6. De opdrachtgever is verplicht, ook indien hij krediet heeft bedongen, voldoende zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te stellen, indien Bureau Neerland dit verlangt.

XV. Retentierecht

Bureau Neerland is gerechtigd de afgifte van goederen – documenten, fiscale en administratieve bescheiden, gelden en geldswaarden daaronder begrepen – die zij voor de opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar opeisbare vorderingen ter zake van enige opdracht van de opdrachtgever zijn voldaan.

XVI. Ontbinding

De opdrachtgever doet afstand van het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 

XVII. In gebreke zijn opdrachtgever

Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, de bedrijfsvoering staakt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Bureau Neerland – naast de haar reeds toekomende rechten – het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten zoals volledige vergoeding van kosten, schade en interesten. Voor alle activiteiten die door Bureau Neerland voor de opdrachtgever zijn gereserveerd in tijd, ruimte, medewerkers, derden, voorzieningen en verschotten wordt bij annulering door de opdrachtgever;

XVIII. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Bureau Neerland. Openbaarmaking kan daarom alleen geschiede na verkregen toestemming van Bureau Neerland.

XIX. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Terzake van alle geschillen, verband houdende met aanbiedingen van, opdrachten aan, dienstverlening door en overeenkomsten over die zaak met Bureau Neerland, is bij uitsluiting de competente rechter te Amsterdam bevoegd, tenzij Bureau Neerland de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.
 2. Op de verhouding tussen de opdrachtgever en Bureau Neerland is Nederlands recht van toepassing.

XX. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Bureau Neerland (www.bureauneerland.nl) als ook op te vragen bij de eigenaren.

Amsterdam, 1 februari 2023 Bureau Neerland